મમ્મીનો માસ્ટરપીસ

યોગેનભાઈ ત્રણથી ચાર વખત ડોરબેલ વગાડી. નીલાબેન દરવાજો ન ખોલ્યો. નીલા બહાર ગઈ છે તો મોબાઈલ કેમ નથી ઉપાડતી ? પાડોશી પાસેથી ચાવી લઈને ઘર ખોલ્યું આ શું ! નીલા […]

Read Article →